Spółka Lerg® S.A. przykłada dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy działalność z poszanowaniem praw człowieka oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wysokie standardy etyczne stanowią fundament budowania trwałych relacji biznesowych opartych na przestrzeganiu prawa, zaufaniu, uczciwości i przejrzystości.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Staramy się konsekwentnie reagować na wszelkie potencjalne naruszenia polityk, procedur wewnętrznych i przepisów prawa, a sygnalizowanie nieprawidłowości przez Pracowników lub inne osoby lub podmioty, w tym parterów biznesowych, traktujemy jako wyraz troski o dobro Spółki.

W przypadku zaobserwowania lub podejrzenia co do zaistnienia nieprawidłowości, w szczególności łamania przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych (w tym Kodeksu) należy zgłosić ten fakt Pełnomocnikowi ds. Procedur i Etyki poprzez zaufany email: pomoc@lerg.pl.

Miejsce

pracy

CZYTAJ WIĘCEJ

Ochrona
Środowiska

CZYTAJ WIĘCEJ

Społeczeństwo

CZYTAJ WIĘCEJ

Łańcuch

Dostaw

CZYTAJ WIĘCEJ
Miejsce pracy
Wierzymy, że największą wartością przedsiębiorstwa są ludzie, dlatego też nieustannie dążymy do uczynienia naszej spółki przyjaznym miejscem pracy, wolnym od niebezpieczeństw, konfliktów i naruszeń prawa.
Polityka BHP
483 KB

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) realizowane Lerg® S.A.

Wzrost gospodarczy i godna praca

Przestrzegamy wszelkich praw Pracowników, zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, możliwość doskonalenia m.in. przez organizowanie wewnętrznych szkoleń i kursów, możliwość zrzeszania się. Wprowadziliśmy Kodeks Etyki oraz Politykę Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji, dzięki któremu możliwe jest przeciwdziałanie różnym formom zachowań nieetycznych. Wątpliwości w postępowaniu lub nieprawidłowości można zgłaszać do osoby zaufanej.

Równość płci

Udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi 40%. Wspieramy proces rozwoju zawodowego kobiet oraz pomagamy obalać stereotypy związane z narzucanymi im rolami społecznymi.

Ochrona środowiska

Dbamy o środowisko naturalne, na które oddziałujemy i przestrzegamy regulacji prawnych dotyczących jego ochrony. Realizując nasze inwestycje podejmujemy działania ograniczające wpływ swojej działalności na środowisko.

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) realizowane przez Lerg® S.A

Czysta woda

Posiadamy biologiczną oczyszczalnię ścieków, służącą również lokalnej społeczności oraz sąsiadującym firmom, a także własne ujęcia wody pitnej i powierzchniowej oraz stację uzdatniania wody pitnej.

Czysta i dostępna energia

Żywice Lerg produkowane są z wykorzystaniem ekologicznej energii elektrycznej zakupionej w ramach produktu EKO Tauron. Dobiega również końca budowa trzech farm fotowoltaicznych oraz małych instalacji na dachach hal produkcyjnych i magazynów. W 2019 roku zamontowano energooszczędne oświetlenie LED. Wymiana dotyczyła zarówno hal produkcyjnych, jak i pomieszczeń socjalnych oraz biur.

Innowacyjny przemysł, infrastruktura

Posiadamy własne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz współpracujemy ze specjalistycznymi instytutami badawczymi w całej Polsce. Każdego roku wprowadzamy nowe lub zmodernizowane produkty, które wpisują się w trendy rynkowe i potrzeby odbiorców.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W swojej ofercie posiadamy wyroby, których produkcja oparta jest w niewielkim stopniu o czyste surowce pochodzenia petrochemicznego, zastępowane surowcami pochodzącymi z recyklingu, odpadami pochodzącymi z syntezy chemicznej oraz surowcami bioodnawialnymi.

Działania na rzecz klimatu

Dążymy do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1+2 o 10% do 2026r. i  o 15% do 2031 r. w porównaniu z rokiem 2021.

Nasze cele planujemy osiągnąć poprzez: inwestowanie w energię odnawialną, dążenie do zmniejszenia emisji, stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych.

Społeczeństwo

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w rejonie. Od początku działalności aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej poprzez szereg inicjatyw społecznych podejmowanych przy współpracy z lokalnymi władzami.

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG) realizowane przez Lerg® S.A.

Koniec z ubóstwem

Od wielu lat organizujemy różnorodne akcje dobroczynne i zbiórki ( m. in. darów żywnościowych i rzeczowych) oraz wspieramy fundacje. W ostatnich latach nasza pomoc trafiła do potrzebujących m.in. w ramach akcji Szlachetna Paczka – Fundacji Wiosna czy też Ciuch w Ruch – firmy 3R Solutions, która część zysków, zdobytych dzięki recyklingowi zebranych materiałów, przeznacza na rzecz podopiecznych wybranej fundacji.

Dobre zdrowie i jakość życia

Bardzo aktywnie wspieramy działalność Klubu Sportowego Chemik Pustków i Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica, zrzeszającej młodych adeptów sportu. Wspieramy inicjatywy na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych i chorych. Dofinansujemy organizacje zbiórek krwi, które odbywają się cyklicznie na terenie naszej firmy.

 

W ostatnim czasie nasza pomoc trafiła m.in. do: Klubu HDK PCK im. Ks. Heleny Jabłonowskiej przy Lerg S.A, Dębickiego Klubu Biegacza Maratończyk, Fundacji Poland Business Run, Fundacji WOŚP, a także wybranych podopiecznych Fundacji „Zdążyć z Pomocą” oraz Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca”.

Dobra jakość edukacji

Współfinansujemy przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży (wycieczki, kolonie, zawody sportowe). Współpracujemy z uczelniami wyższymi poprzez organizacje wykładów połączonych ze zwiedzaniem zakładu. W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność gościć studentów z AGH, którzy w ramach przedmiotu ‘’Przemysłowe technologie materiałów kompozytowych” zapoznali się z technologiami produkcji żywic fenolowych i poliestrowych, metodami planowania produkcji, procedurami wdrażania zmian i innowacji, a także historią i strukturą firmy.

Łańcuch Dostaw

Kodeks Postępowania Dostawców Lerg SA ma na celu promowanie i implementacje wartości etycznych w całym łańcuchu dostaw. Poprzez zasady w nim zawarte pragniemy wspierać naszych Dostawców w budowaniu świadomości praktyk odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.