Żywice poliestrowe to ciekłe roztwory poliestru i monomerów sieciujących. Sam poliester jest produkowany w instalacjach zapewniających określone parametry techniczne, m.in. grzanie do wysokich temperatur (powyżej 200°C) i szybkie chłodzenie. Po wyprodukowaniu jest rozpuszczany standardowo w styrenie i w ten sposób powstaje żywica poliestrowa. W zależności od przeznaczenia żywicy (np. polimerobeton, laminaty lub inne) jest ona modyfikowana o różne dodatki jak np. zmniejszające emisję substancji lotnych do atmosfery (parafiny), obniżające temperaturę rozgrzewania przy utwardzaniu (związki miedzi) czy poprawiające utwardzanie (aminy).

Użycie żywicy poliestrowej z chemicznego punktu widzenia polega na nieodwracalnym procesie przejścia w stan stały podczas zjawiska zwanego sieciowaniem. Z punktu widzenia przetwórcy natomiast, jest to proces utwardzania przy udziale przyspieszcza i utwardzacza. Najczęściej używa się tu związków kobaltowych i nadtlenków. Żywice poliestrowe pełnią zawsze rolę lepiszcza dla innych materiałów, którymi w zależności od aplikacji są: włókna szklane, węglowe czy różnego rodzaju wypełniacze mineralne. Żywice te wykazują bardzo dobrą odporność na działanie wody, jak również na działanie różnych substancji w tym beztlenowych kwasów nieorganicznych i rozcieńczonych kwasów utleniających. Wyroby, których bazą są żywice poliestrowe, posiadają też dobre właściwości mechaniczne i elektroizolacyjne, sprawiając, że produkty te cieszą się nieustanną i dużą popularnością na rynkach.

Estromal®

Produkowane w LERG nienasycone żywice poliestrowe Estromal® wytwarzane są na szerokiej bazie surowcowej:

  • • Ortoftalowe
  • • Tereftalowe
  • • Izoftalowe
  • • Izo/npg
  • • DCPD

Żywice produkowane pod marką Estromal® znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich znanych aplikacjach. Służą m.in. do produkcji rur i zbiorników polimerbetonu, odlewów, laminatów poliestrowo-szklanych (w tym do łączenia z płytami akrylowymi i ABS w wannach i brodzikach), figur ogrodowych, a także w technologii bezwykopowej renowacji kanalizacji CIPP. Żywice Estromal® przeznaczone do produkcji łodzi posiadają stosowny atest Germanischer Lloyd. Na szczególną uwagę zasługują żywice tereftalowe Estromal®, które są produkowane na bazie recyklatu PET. Żywice te mają większą odporność chemiczną porównywalną z żywicami izoftalowymi. Najnowocześniejszy system filtracji sprawia, że żywice Estromal® nie różnią się pod względem klarowności i czystości od żywic poliestrowych typu ortoftalowego. Wszystkie żywice Estromal® przechodzą kilkustopniowy proces kontroli, co gwarantuje zgodność parametrów z deklarowanymi i dostawy żywic o niezmiennych właściwościach fizyko – chemicznych.

Odlewy

Żywice poliestrowe na bazie tereftalowej charakteryzują się doskonałymi parametrami przetwórczymi. Posiadają niską lepkość, a specjalnie dobrana mieszanka zapewnia krótkie czasy dotwardzania.

Sztuczny marmur

Żywice poliestrowe podczas sporządzania mieszanki przyjmują duże ilości wypełniaczy, a w trakcie dotwardzania charakteryzują się niskim pikiem egzotermicznym. Gotowe wyroby wykazują minimalny skurcz.

Wanny i brodziki

Żywice ESTROMAL® stosowane do wzmacniania gotowych wyrobów akrylowych tj. wanien i brodzików. Charakteryzują się niskim pikiem egzotermicznym i dobrą przyczepnością do akrylu i ABS.

Kompozyty RTM

Oferowane żywice ESTROMAL® charakteryzują się niską lepkością, bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz wysokim HDT. Doskonale sprawdzają się w produkcji elementów powtarzalnych i precyzyjnych w technologii RTM, takich jak obudowy i elementy karoserii samochodowej.

Przemysł galanteryjny

Żywice poliestrowe przeznaczone do przetwórstwa metodą odlewania oraz formowania odśrodkowego. Są to średnioreaktywne żywice ortoftalowe, bezbarwne, charakteryzujące się elastycznością i przezroczystością.

Górnictwo

Oferujemy żywice poliestrowe stosowane jako lepiszcze przy produkcji ładunków (nabojów) górniczych. Żywice te charakteryzują się niską lepkością, wysoką stabilnością w czasie oraz wysokimi parametrami wytrzymałościowymi.

Żywice do CIPP

Do tej nowoczesnej technologii oferujemy szereg żywic o wysokich właściwościach mechanicznych oraz chemicznych. Każdy produkt może być ściśle dopasowany do wymogów naszych Klientów. Oferowane przez nas żywice ESTROMAL® posiadają dobre parametry przetwórcze, a gotowe wyroby doskonałe parametry, szczególnie w zakresie odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej.

Laminaty poliestrowo-szklane

Żywice orto – i tereftalowe ESTROMAL® do produkcji laminatów poliestrowo – szklanych to preakcelerowane, tiksotropowane żywice o obniżonej emisji styrenu w trakcie przetwarzania. Żywice konstrukcyjne ortoftalowe stosowane do produkcji sprzętu pływającego posiadają atest wydany przez DNV.

Polimerobeton

Do tego nowoczesnego wyrobu o wszechstronnym zastosowaniu stosuje się szereg wysokoreaktywnych żywic o parametrach ściśle dobranych do indywidualnych wymagań Klienta. Polimerobeton to doskonały materiał do produkcji rur, studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych, odwodnień liniowych, ogrodzeń itd.

Winyloestry

Żywice winyloestrowe są otrzymywane w wyniku reakcji żywicy epoksydowej i nienasyconego kwasu monokarboksylowego, a następnie rozpuszczane w styrenie lub innym reaktywnym monomerze akrylowym. Przetwarzane są podobnie jak żywice poliestrowe, a rekomendowane do produkcji wyrobów narażonych na działanie trudnych warunków środowiskowych, tj. wysoka temperatura, czynniki korodujące, naprężenia, woda.

Żywice winyloestrowe odznaczają się:
• wysoką odpornością na działanie różnych związków chemicznych porównywalną do żywic epoksydowych,
• pozwalają na otrzymywanie elastycznych kompozytów o wysokiej odporności termicznej,
• doskonałą adhezją do włókien szklanych, węglowych oraz aramidowych,
• doskonałą odpornością na osmozę i hydrolizę,
• dobra adhezją do elementów wytworzonych z żywic poliestrowych i epoksydowych.

Główne zastosowanie znajdują w sektorach:
• konstrukcyjnym – do produkcji zbiorników, rur, skruberów, kominów, elementów instalacji chemicznej, wiatraków energetycznych, CIPP (utwardzane w miejscu aplikacji),
• transportowym – do produkcji elementów wagonów kolejowych, paneli w samochodach ciężarowych, karoserii samochodowej, jachtów,
• do budowy basenów.

Estroftal®

Produkowane w LERG nasycone żywice poliestrowe ESTROFTAL® znajdują szerokie zastosowanie w produkcji farb i lakierów.

ZASTOSOWANIE:
FARBY I LAKIERY
Podstawę oferty stanowi rodzina żywic ESTROFTAL® przeznaczona do produkcji farb alkidowych. Dla wymagających Klientów przygotowaliśmy również żywicę „high solid”.
Estroftale® to żywice alkidowe tłuste modyfikowane olejami pochodzenia roślinnego. Są to poliestry, których rozpuszczalnikiem jest benzyna bezaromatyczna. Dzięki temu toksyczność ograniczona jest do minimum, a gotowy produkt wykazuje łagodny zapach.
Estroftal® to żywice elastyczne dzięki czemu gotowy produkt (farba, emalia, podkład) wykazuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i doskonałą przyczepność do podłoża. Brak skurczu objętościowego podczas schnięcia powłoki lakierniczej przeciwdziała jej mikro i makropęknięciom.
Nowością wśród szerokiej gamy żywic alkidowych jest Estroftal® PLS 651B80 o wysokiej zawartości części nielotnych 80% i niskiej emisji rozpuszczalników organicznych (VOC Volatile organic compounds).

Zapytaj o produkt

Agnieszka Motak

PRODUCT MANAGER

t: +48 14 680 63 86

k: +48 660 738 126

Zbigniew Heller

PRODUCT MANAGER

t: +48 14 680 63 35

k: +48 602 660 301

Katalog do pobrania