W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 firma LERG S.A. pozyskała dofinansowanie ze środków UE projektu obejmującego prowadzenie prac badawczo rozwojowych. Program ten dedykowany jest m.in. do przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

wniosek o dofinansowanie projektu

Oś priorytetowa

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 
 

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0790/17

Data złożenia wniosku: 2017-10-31 15:04:03

Numer naboru: 6/1.1.1/2017

 
 

TYTUŁ PROJEKTU:

„Opracowanie nowoczesnej grupy polioli poliestrowych o podwyższonej ognioodporności będącej efektem zwiększonej zawartości struktur tereftalowych pochodzących z recyklatu poli(tereftalanu etylenu) tzw. rPET”

 

CEL PROJEKTU:

Projekt ma na celu opracowanie w skali laboratoryjnej grupy polioli poliestrowych o zwiększonej zawartości struktur aromatycznych (w tym przypadku tereftalowych), a następnie przetestowanie opracowanej technologii produkcji i uzyskanych receptur w skali półtechnicznej i technicznej wraz z eksperymentalną aplikacją produktu.

 

Nowa grupa polioli poliestrowych znajdzie zastosowanie jako bazowy surowiec do produkcji sztywnych pian poliizocyjanurowych i poliuretanowych (PIR/PUR). Piany te stanowią główny materiał do produkcji płyt warstwowych typu PIR/PUR w okładzinach sztywnych i miękkich używanych do termoizolacji przede wszystkim obiektów wielkometrażowych (np. magazyny, hale produkcyjne itp.). Grupą docelową dla rezultatu projektu będą producenci pian PIR/PUR.

 

Nowe poliole będą stanowić innowację produktową w skali świata z uwagi na zwiększenie w nich zawartości recyklatu PET (rPET) do poziomu 38%-50% przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych parametrów wyrobu (lepkość, liczba hydroksylowa i stabilność w czasie) na poziomie umożliwiającym jego praktyczne zastosowanie w procesie produkcji płyt PIR/PUR.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Zwiększenie zawartości struktur tereftalowych na bazie rPET przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie 2 zasadniczych korzyści:

1.      Podniesienie ognioodporności polioli (poprzez zwiększenie indeksu tlenowego) –możliwość osiągnięcia tej samej klasy ognioodporności pian przy użyciu mniejszej ilości dodatków uniepalniających (antypirynów), lub wyższej klasy ognioodporności przy tej samej ilości dodatków uniepalniających

2.    Obniżenie kosztów produkcji z uwagi na:

– Zastosowanie surowca pochodzącego z rPET, który jest tańszy od oryginalnych surowców pochodzenia petrochemicznego

– Zmniejszenie ilości antypirynów

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

22 713 433,62 zł

 

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

9 415 935,37 zł