Dystrybucja Energii Elektrycznej

Firma LERG S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego działając na podstawie art. 9g ust 2 Ustawy - Prawo energetyczne oraz na podstawie IRiESD, publikuje projekt IRiESD poddając jednocześnie ten projekt procesowi konsultacji. Okres konsultacji wynosi 14 dni licząc od dnia publikacji tj. od 5.03.2012 r. do 18.03.2012 r.
W wyznaczonym terminie zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi do poszczególnych części IRiESD na formularzach załączonych na stronie internetowej wraz z IRiESD, przesyłając je w formie elektronicznej na adres jan.nowak@lerg.pl lub składając w formie pisemnej w Wydziale Energetycznym LERG S.A.


Po zakończeniu procesu konsultacji projektu IRiESD, LERG S.A. przedłoży do zatwierdzenia Prezesowi URE Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z raportem z przeprowadzonych konsultacji."


Raport z konsultacji dotyczących Karty Aktualizacji IRiESD


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 Formularz_zglaszania_uwag_do_Karty Aktualizacji 2019_02_19Komunikat w sprawie procesu  konsultacji karty aktualizacji IRiESD (002)Projekt Karty Aktualizacyjnej 2019_02_19

Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej
           dokument I        dokument II
 
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł
 
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Raport OSD z konsultacji dot. Instalacji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 
Komunikat w sprawie przedłożenia do zatwierdzenia projektu Instalacji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
 
Zmiana taryfy LERG SA
Taryfa dla energii elektrycznej
Wniosek -  warunki przyłączeniowe gr III
Wniosek -  warunki przyłączeniowe gr IV
Wniosek -  warunki przyłączeniowe gr V
Wniosek -  warunki przyłączeniowe gr VI
Zgłoszenie zmiany sprzedawcy dla odbiorcy energii elektrycznej przyłączonego
do sieci dystrybucyjnej LERG SA
Formularz zgłoszeniowy uwag - Bilansowanie LERG SA
Formularz zgłoszeniowy uwag -  Część ogólna LERG SA
Formularz zgłoszeniowy uwag - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu,
eksploatacji i planowania sieci rozwoju
LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl