We wrześniowym wydaniu czasopisma Polimery ukazał się artykuł pt. „Wpływ struktur tereftalowych i ortoftalowych na właściwości polioli i pianek poliuretanowych”.  Publikacja ta jest efektem pracy zespołu w składzie dr. Wiesław Tarnawski (Lerg S.A.), Mateusz Tokarski (Lerg S.A.) i Wiktoria Czernecka (Śnieżka S.A.).

Zespół badał wpływ podstawienia pierścienia aromatycznego w cząsteczce poliolu poliestrowego na jego właściwości fizykochemiczne oraz na warunki syntezy, odporność na działanie ognia i stabilność termiczną pianek poliuretanowych. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że  większa liczba struktur tereftalowych w poliolu skutkuje większą lepkością i reaktywnością podczas tworzenia pianek. Otrzymane pianki charakteryzowały się większą stabilnością termiczną (TGA) i odpornością na działanie ognia (indeks tlenowy, test pojedynczego płomienia). Korzystne właściwości polioli tereftalowych przejawiające się w zwiększonej odporności na ogień stwarzają możliwość zmniejszenia ilości środków uniepalniacjących dodawanych w procesie tworzenia piany w technice przemysłowej. Wstępne badania laboratoryjne potwierdziły powyższe założenie, nie są jednak przedmiotem przedstawionych analiz w niniejszej publikacji. Podjęcie dalszych badań w tym kierunku jest uzasadnione, ponieważ zastosowanie ich w praktyce  posiada znaczenie  ekonomiczne – przez zmniejszanie ilości używanych środków unieważniających  w pianach oraz ekologiczne ze względu na możliwość używania recyklatu PET do syntezy polioli.

Zapraszamy do lektury – link do artykułu: „Wpływ jednostek tereftalowych i ortoftalowych na właściwości polioli i pianek poliuretanowych”.

Polimery to czasopismo o zasięgu międzynarodowym skierowane do pracowników naukowych, menadżerów oraz pracowników inżynieryjnych wyższych uczelni, instytutów badawczych i zakładów przemysłowych, specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie polimerów. Na jego łamach ukazują się prace obejmujące zagadnienia dotyczące m.in.: najnowszych osiągnięć w dziedzinie syntezy, analizy, technologii, modyfikacji, przetwórstwa, właściwości, zastosowania i recyklingu tworzyw polimerowych; dane dotyczące nowości technicznych i wynalazków z dziedziny tworzyw; informacje na temat krajowego przemysłu tworzyw, produkcji surowców i półproduktów oraz przemysłu tworzyw na świecie; sprawozdania z konferencji naukowych i targów branżowych. Wydawcą czasopisma jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Najnowsze artykuły
17 kwietnia 2024
Uruchomienie nowej instalacji polioli
27 marca 2024
Pogodnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych